• เพื่อเป็นตัวเร่งและควบคุมปฏิกิริยาต่างๆ ในร่างกาย
  • รักษาความสมดุลของภาวะกรด-ด่างในร่างกาย
  • รักษาความสมดุลของน้ำในร่างกาย
  • ช่วยในการรับ-ส่งประสาทความรู้สึก
  • ควบคุมการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อ
  • ช่วยในการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ